Voorlopig verslag ALV april 2013

De voorzitter begon meteen met het wegnemen van een stukje onrust: de herindeling van de ligplaatsen, mede door de renovatie van het 1ste deel van de C-steiger, is vooral gebaseerd op een meer economische indeling van de ligplaatsen. Een ander deel van de leden staat een dergelijk lot ook te wachten bij de vernieuwing van het 2de deel van de C-steiger; ze zijn alvast gewaarschuwd!

Het Bestuur was niet voltallig aanwezig door het met kennisgeving en redenen omklede wegblijven van de  2 werkcommissarissen (bestuursleden). In het Jaarverslag 2012 is wel een verslag van de werkzaamheden van beiden heren opgenomen. Gelukkig werd dit wegblijven voor een deel weer goedgemaakt door (later op de avond) de installatie van een nieuw bestuurslid en wel David Warnink, belast met Jeugdzaken.

Het verslagdeel over onze fietsenstalling in het Jaarverslag 2012 werd door uw verslaggever aangegrepen om eens stevig vast te stellen dat er sinds die tijd niets veranderd is. Het stallen van je fiets is nog steeds een hachelijk zaak (als het al mogelijk is) omdat je soms over een paar bergen oud roest met lekke banden heen moet klimmen om een plekje te kunnen bemachtigen. Het bestuur ziet er de noodzaak van in om nu met echte maatregelen tot een bedoeld gebruik van de fietsenstalling te komen. 

De gang van zaken bij het VNM, waar de heer Sluimer sr. ons altijd keurig over informeert, en bij het Watersportverbond (afgelopen jaar € 300.000,00 over: het gaat de goede kant op) passeerden de revue. De voorzitter heeft wel zorg over de toegankelijkheid van “onze” Biesbosch. Hij ziet een ontwikkeling in het verschiet waarbij de kanoër, de roeier en de wandelaar gratis toegang zullen hebben en de overige watersporters moeten gaan betalen voor het onderhoud van dit natuurgebied. Waar gaat het heen met de “vrije watersport”?

Cees Kremer gaat dit jaar weer een happening organiseren voor onze jubilarissen (8 in totaal) op zondagmiddag 26 mei a.s. Ook nieuwe leden worden daarbij uitgenodigd en zullen in de aandacht komen te staan. Gedacht wordt aan een op ons verenigingsleven afgestemde “inburgeringscursus”! Nadere info volgt op de website en per email.

 

 

Het komend jaar gaat het bestuur expliciet controleren op het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering: indien geen verzekering (aantoonbaar) dan ook geen ligplaats!

De enquête van onze “denktank” moet nog meer nauwkeurig geanalyseerd en getoetst worden voordat de uitslag en gevolgtrekkingen geschikt zijn voor publicatie en voor aanbevelingen naar het bestuur. Ca. 1/3 deel van de leden heeft gerespondeerd met een positieve en vruchtbare uitkomst, wat dat dan ook betekent. We zullen het in een volgend nummer van het clubblad nader te weten komen.

David Warnink geeft een toelichting op het agendapunt Nieuwe software. Het komt er op neer dat het huidige systeem na 20 jaar trouwe dienst niet meer hanteerbaar en uiterst inefficiënt is. We gaan werken met een “havenpakket” dat bestaat uit 2 geïntegreerde programma’s waarmee we alles aan kunnen, incl. de camperplaatsen. Het gaat wat kosten maar dan hebben we ook wat! De vergadering gaat op afroep van de voorzitter met algemene stemmen akkoord met de noodzakelijke investeringen.

Het financieel verslag doet melding van verschillende investeringen: reddingsladders, bagagewagentjes en een nieuwe hogedrukreiniger. De camperplaats is een enorm succes en zorgt voor goede inkomsten! Het ledental baart een beetje zorgen met een dalend aantal naar 370 leden in 2012. De jeugdleden zijn stijgend in aantal maar dat is summier (11). Het boek van Jan Klijn t.g.v. het 80-jarig jubileum heeft uiteindelijk € 500,00 opgeleverd i.p.v. de € 2.500,00 die hiervoor aan de kostenkant gereserveerd was. Dit succes is vooral te danken aan de genereuze houding van een aantal sponsoren en niet zozeer aan grote verkoopaantallen van het boek. Tegenover dit “succesje” staan de meerkosten gemaakt bij het Jubileumfeest maar daar deze kosten vooral door de voorzitter geïnitieerd waren, werd hier grootmoedig overheen gestapt. De kascommissie stelde voor het financieel beheer te dechargeren waarmee de vergadering van harte instemde.De begroting leverde geen onoverkomelijke problemen op; in verslagtaal: goedkeuren en volgende agendapunt! Uiteraard wel met dank (ook voor het financieel verslag) aan onze onvolprezen penningmeester, Bram Mollet!

En dan het verslag van de diverse commissies: Wieke van de Beemt zoekt voor de uitvoering van het winterprogramma een nieuwe kandidaat. Na 20 jaar van alles bij ons gebracht te hebben moet er nu maar eens nieuwe “input” komen. U kunt zich bij Wieke melden!

David Warnink meldt dat dit jaar bijna 90 kinderen, mede ondersteund door eigen jongeren, zeilles krijgen. Met de intake in Caribabad is het seizoen begonnen. Op Facebook heeft de jeugd een eigen plaats waar alles te volgen is.

Jilles van Mourik heeft bij het kaarten een stapje terug gedaan en de uitvoering overgedragen aan Jan Tuk en Alex Platteel. Met gemiddeld 15 deelnemers per avond was het steeds een gezellig wintertreffen. John Bouman, mede namens Wilma, meldde koude en matige visvangsten, maar wel gezellige bijeenkomsten op de winterzondagen. Zowel het kaarten als het vissen werden met gezamenlijke maaltijden afgesloten.

In de rondvraag kwam naar voren dat de verslagen van de zeilwedstrijdcommissie en de T.C.  gemist zijn. In ieder geval gaan we 4 mei Visjes bakken met Vis als hoofdzaak en beenham als bijzaak! En daarmee werd de vergadering bijtijds afgesloten. 

Piet Maartense

Terug naar Archief 2013