Nieuwjaarstoespraak 2013

Dames en heren, Ereleden, leden van verdienste, leden en gasten.

Allereerst wil ik u namens het bestuur hartelijk welkom heten op onze nieuwjaarsbijeenkomst en U een goed en vooral een gezond 2013 toe te wensen. Ook wil ik iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze vereniging.

De groep vrijwilligers heeft er weer voor gezorgd dat tal van extra activiteiten uitgevoerd konden worden. Zonder die inspanningen van die vrijwilligers, en zonder uw inspanning, kunnen wij ons niet presenteren op de manier zoals wij het nu doen. Ik dank u allen hartelijk dat u zich keer op keer belangeloos inzet voor de vereniging.

Veel theorieën gingen er van uit dat wij op het einde van 2012 niet meer zouden bestaan. Er zouden grote veranderingen plaatsvinden in het bewustzijn van de mensheid of in de natuurlijke toestand van het universum. Op 21 december 2012 was het afgelopen met onze aarde volgens de lange telling van de Maya’s. Hoe het ook zij, tot op dit moment bestaat de aarde nog en het jaar 2012 was een goed jubileumjaar voor onze vereniging. 

De camperstaanplaatsen voldoen volledig aan onze verwachtingen waar wel duidelijk uit is gebleken dat het een recreatievorm is waar rust van uit gaat, de mensen hebben tijd. En dat past bij ons.

Ook ons paradepaardje, de jeugd die zeilles krijgt, voldoet boven alle verwachtingen. Dit jaar gaan ze naar de 100 deelnemers. Een zware taak voor de organisatie om alles in goede banen te leiden. Ook deelname aan de activiteiten zijn redelijk bezocht al kan het altijd nog meer. 

Het clubblad van ons straalt je tegemoet als het op tafel ligt, je blijft het inkijken en lezen. Het zit boordevol kleur en informatie over onze vereniging.

Jammer is het dat het gebruik van vaarbewegingen van boten dit jaar niet zo groot is geweest. Ik denk dat het slechte weer de afgelopen zomer er een oorzaak van is geweest. Ook de crisis, waarvan de onzekerheid van de mensen en het niet oplossen van de politiek de grootste oorzaak is, komt binnen in onze vereniging .

Het ledental heeft zich het afgelopen jaar gestabiliseerd. De vereniging heeft 375 leden. Het aantal vrijgekomen ligplaatsen dit jaar is in totaal maar 5. De wachtlijst bestaat nog steeds; er staan nog 74 leden te wachten op een ligplaats. 

Contacten met overheden en bedrijfsleven zijn er voldoende, al loopt alles niet altijd zoals je het graag zou willen. Terugblikken, achterom kijken ligt niet zo in mijn aard. Ik kijk liever vooruit, immers voor ons ligt de toekomst.

Het bestuur is ambitieus en wil een invulling geven aan de ambities uit het meerjaren beleidsplan van de vereniging. Als we onze ambities en doelstellingen waar willen maken moet de inrichting van de vereniging aansluiten bij de richting die we als vereniging opgaan. 

Daarbij vond het bestuur de mening van haar leden enorm belangrijk en staat het volledig achter de ledenpeiling die in de loop van januari bij u in de bus valt.  Ik vraag u dringend daar voldoende tijd voor te nemen om het in te vullen zodat uw mening duidelijk naar voren komt.  Aan ons als bestuur, maar meer nog aan ons allemaal de taak recht te doen aan de uitkomst. Ook dit jaar zullen wij handen en voeten moeten gaan geven aan de invulling van de wens van de leden.  De fysieke en digitale bereikbaarheid van de vereniging staat daarbij voorop. De activiteiten moeten een concrete bijdrage leveren aan het doel van de vereniging. Naar mijn stellige overtuiging is samenwerken vanuit een gemeenschappelijk doel de belangrijkste voorwaarde voor succesvol slagen. Met elkaar vanuit de essentie de vereniging toekomst geven betekent ook samen verantwoordelijk zijn. Wij doen dat onder het thema ”samen verantwoordelijkheid nemen”. We moeten met elkaar, het bestuur en de commissies binnen de vereniging samen verantwoordelijkheid nemen. Geen eilandjes maar met z’n allen de neuzen een kant op; we hebben elkaar hard nodig ook al gaat het daarbij niet altijd zoals je het graag zou willen, en ben je het niet altijd eens met beslissingen of veranderingen. Als dat zo is doe ik een beroep op u: kom langs en maak zaken bespreekbaar, het wandelgangen informatiecircuit geeft geen antwoord.

Dames en Heren, voor u staat een voorzitter die het een eer vindt deze vereniging te leiden. Die barst van de ambitie en energie om samen met u de vereniging sociaal en sterk te maken wat zal leiden tot een historisch trefpunt. De plek waar iedere watersporter zich verbonden voelt met de historie van deze haven. Trots op onze prachtige vereniging breng ik dan ook een toast uit op u en wens u een goede gezondheid toe in 2013.

Tot slot nog dit, Gaat u straks allen heen, en maak u sterk voor uw vereniging.    

Uitgesproken door voorzitter Jos Koot tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2013


Terug naar Archief 2013