Nieuw tijdperk website

Na ruim 10 jaar is het tijd geworden het stokje van het beheer van de website over te dragen. Uw webmaster had eerst al wat redactionele ervaring opgedaan bij het clubblad en is dat gemakshalve maar blijven doen. Immers, de nieuwsgaring van het rijke clubleven was voor zowel het clubblad als voor de website van belang en is dat natuurlijk nog. Het is vele jaren goed gegaan maar naarmate de leeftijd vordert en de snelheid van veranderingen is toegenomen, gaan er foutjes optreden. En aan foutjes hebben we een hekel; het is dus mooi geweest!

 

 webbeheerder.jpg

 

We hebben Annemarie Rink bereid gevonden haar nek uit te steken om zich in de virtuele wereld te begeven. En daar is moed voor nodig! We zullen haar derhalve niet meteen in het diepe gooien maar ze zal er wel aan moeten. Annemarie is met haar echtgenoot Herbert lid sedert 2016. Zij varen met hun klassieke zeilboot Ramus (HallbergRassy) binnen en buiten de Nederlandse wateren.

Uw webmaster zal zich nog bezighouden met het archiveren van al het opgebouwde materiaal en met de nevenwebsite van onze vereniging: Camperplaats De Punt. Die site is in de afgelopen jaren een beetje het stiefkind geworden en moet nieuw leven ingeblazen worden. Daarnaast nog een poosje Annemarie terzijde staan zolang dat nodig c.q. door haar gewenst is. Nog werk genoeg dus maar voor Annemarie het meest. Zij zal zich vooral concentreren op de website en slechts in de marge verbonden zijn met de redactie.

Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken die de moeite heeft genomen mijn brouwsels te bekijken en te lezen. Ik heb het altijd met plezier gedaan hoewel het soms wel eens moeilijk was vanaf een vakantieplek in de middle of nowhere. Vanaf heden zullen mijn bijdragen meer sporadisch van aard zijn. Ik wens Annemarie veel succes met deze toch niet altijd eenvoudige taak en hoop dat zij er eveneens veel genoegen aan gaat ondervinden! Succes!!!

____________________________________

Verslag  Najaars  ALV  2017

De najaars-ALV                                                                                                                         Piet Maartense

NB Dit artikel heeft niet de intentie te dienen als verslag van de vergadering. Daarvoor hebben we een 1ste en 2de scretaris. Het is slechts een persoonlijke impressie van dit gebeuren.

De najaars-ALV, die deze keer bijna in de winter viel, kenmerkte zich door een zeer hoge opkomst. Op dit grote aantal belangstellenden waren er 7 bestuursleden waarvan er 1 even te laat binnen kwam (het was druk in de stad door de koopavond). Na een korte introductie door de voorzitter werd toch maar meteen één van de heikele punten op tafel gebracht, en wel het baggeren. In de procedure van de uitbreiding ligplaatsen hebben wij met een vooruitziende blik het baggeren een sleutelpositie in de overleggen gegeven. Met name de overleggen met RWS ter zake hebben nog steeds niets opgeleverd. Vooral door (bestuurs-)werk achter de schermen heeft de gemeenteraad het (op 16 november te nemen) besluit overnachtingsplaatsen, uitgesteld op grond van het niet nakomen van afspraken. Gehoopt wordt nu op uitvoering van het baggeren nog vóór de start van het nieuwe vaarseizoen in 2018. Mocht het niet lukken dan worden er via initiatieven uit de vergadering “onderwaterpraktijken” ingezet met behulp van “ploegboten” en andere middelen. Tot dusver heeft het bestuur goede (schaak-)zetten gedaan!

Ook al door druk uit te oefenen, in dit geval op de Biesboschfederatie, is het initiatief “Biesboschvaantje” een jaar uitgesteld. We kunnen het volgende vaarseizoen weer onbekommerd en financieel onbelast door de Biesbosch kruisen!

En dan is zover (de opkomst was niet voor niets zo groot): er wordt een goede en samenhangende toekomstvisie voor onze vereniging op tafel gelegd. Samen met bureau Burg-Welmers is er geanalyseerd, een ruimtelijke studie gemaakt, enz. waarbij de nadruk op een “ontmoetingscentrum” is gelegd met als kwaliteitsstap een dienstwoning voor de beheerder / havenmeester en zijn/haar partner. Die toekomstvisie moet in 3 stappen uitgewerkt worden:

1ste stap: loods + dienstwoning,

2de stap: nieuw sanitairgebouw en afspuitplaats incl. de verwerking van het “grijze” water van de camperaars,

3de stap: het verleggen van de weg, aanpassen van de speeltuin en “vergroenen”.

Er staat nog niets vast maar er moet ruimte gemaakt worden op de begroting voor volgend jaar en van daaruit worden dan stappen (na aanpassing?) gezet. Herman van Wijnen kijkt zeer bedenkelijk bij het “aanpassen” van de speeltuin maar dan zijn we wel een aantal jaren verder.

Voor de financiering heeft Bram, met de hem gebruikelijke vooruitziende blik, een liquiditeitsprognose voor de periode 2018 – 2048 opgesteld. Daarbij heeft hij rekening gehouden met: opbrengst huur van de dienstwoning – 100-jarig jubileum – baggerkosten – vervangen steigers – kostenstijgingen – reguliere kosten en een minimale tariefsverhoging van 2,5% per jaar. Het totale project gaat meer dan 1 miljoen euro kosten en als we in 2019 willen starten moet er wel bijna 3 ton extra gefinancierd worden.

De sheet waarin alle onderbouwende cijfertjes geprojecteerd werden was maar net leesbaar maar volgens Bram is het allemaal mogelijk en behoeven we ons geen zorgen te maken. Met die stelling togen we met z’n allen naar de bar om de pauze in te zetten.

Na de pauze heeft het bestuur behoefte aan instemming van de vergadering met fase 1, althans met de voorbereidingen daartoe. Dat is ook nodig om verder te kunnen praten met RWS en de Gemeente. De extra benodigde financiering komt dan in de voorjaarsvergadering aan de orde. 

Wat als er nu geen groei optreedt en de getoonde grafiek niet zo mooi omhoog gaat als op het getoonde plaatje? Dan moeten we meer inzetten op opbrengsten uit bijv. de roeisloep(-en), de jeugdopleiding en andere activiteiten. We zijn misschien te goedkoop in wat we nu doen en maken ook te weinig gebruik van mogelijke sponsoring. In maart gaat we een verkiezingscafé organiseren (dus vóór de gemeentelijke verkiezingen) waarin we het meerjarenplan van WV De Merwede naast dat van de Gemeente zullen leggen. Het begrip duurzaamheid komt nog even aan de orde maar bijv. investeren in zonnepanelen levert te weinig op. Het commissievoorstel wordt aangenomen.

De penningmeester stelt ons kort en globaal op de hoogte van de financiële loop over 2017. De opbrengsten liggen met 255.000,00 hoger dan begroot. Daarin begrepen zitten fors hogere opbrengsten van de camperplaats en mindere inkomsten van de gastengelden. Dat laatste geeft te denken. De kosten komen uit op 250.000,00 waarin opgenomen de kosten voor het onderzoeksbureau en taxatiekosten onroerend goed van tezamen 6.000,00. Er is in 2017 voor een bedrag van 35.000,00 geïnvesteerd.

Er wordt alvast een voorschot op de plannen genomen door het tarief voor 2018 met 2,5% te verhogen. De passantenprijs blijft gelijk maar de campergasten gaan 0,50 eurocent meer betalen; toch een beetje vreemd? De vergadering gaat akkoord met de tariefsverhogingen!

In de rondvraag vermeld Jos Koot dat Piet Maartense gaat stoppen met zijn taken als webmaster en redacteur. Hij brengt een verwoede lobby voor vervanging en uitbreiding van het communicatieteam ten tonele, die in 1ste instantie succesvol lijkt te zijn. Het lijkt erop dat clubblad en website kunnen blijven voortbestaan!


Terug naar Archief 2017