Toekomstvisie accommodatie WV De Merwede; meerjarenplan terreinen e.v.

Op de laatst gehouden ALV  (30 november 2017) is de toekomstvisie langs de volgende lijnen besproken:

 • meerjarenplan terreinen e.v.
  - door de voorzitter
 • toelichting fasering meerjarenplan
  - door de voorzitter
 • effecten meerjarenbegroting
  - door de penningmeester

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Er is goed voorwerk verricht door de Commissie Droog. Tijdens de vorige ALV waren er nog veel vragen. Toen is toegezegd in deze ALV met een verdieping te komen. De opgave waar we voor staan luidt als volgt:

 • De watersportvereniging heeft behoefte aan een goede, samenhangende toekomstvisie voor het gehele terrein. Een goed ruimtelijk plan waarbij onderdelen in de loop van de tijd (afhankelijk van beschikbare budgetten) kunnen worden uitgevoerd.
 • Dit plan moet draagvlak hebben bij:

–      de verenigingsleden,

–      bij de belangrijke instanties: gemeente en rijkswaterstaat.

Wat hebben we sinds de vorige ALV gedaan?

We hebben een interactief planproces opgezet waarin we in stappen, schetsenderwijs, naar een ruimtelijk plan voor de haven hebben toegewerkt.

A.        Analyse bestaande situatie en opgave

–      startoverleg en gezamenlijk locatiebezoek (maandag 12 juni ‘17)

–      inventarisatie op locatie (incl. foto-inventarisatie)

–      inventarisatie van relevant ruimtelijk beleid

–      inventarisatie van ideeën en wensen tot nu toe


B.        Ruimtelijke studie

–      1e werkgroep, ideevorming

–      het samen om de tafel ontwikkelen van ideeën en varianten (met schetsen)

–      meerdere varianten betreffende ontsluiting, locatie beheerderswoning, ontsluiting steigers, locatie    botenloods etc.


C.         Eerste aanzet tot visie

–      2e werkgroep, aanzet tot visie

–      uitwerken alle ideeën tot een eerste aanzet tot visie

–      daarin kunnen verschillende varianten nog een rol spelen

–      overleg met gemeente en rijkswaterstaat om haalbaarheid ideeën af te tasten

–      klankbordavond (21 september ‘17) om aanzet visie voor te leggen aan bredere groep leden


D.        Uitwerken visie

–      het uitwerken van het ruimtelijk plan, maken van een grote planschets 1:500

–      enkele toelichtende deelschetsen voor onderdelen van het plan (uitstraling nieuwe bouwwerken, inrichting parkeren etc.)

–      3e werkgroep, visie gezamenlijk bepalen

–      overleg met gemeente en rijkswaterstaat over de visie

–      evt. aanpassingen n.a.v. de overleggen

–      aanleveren visiekaart

Voor de fasering geldt: niet alles kan en hoeft tegelijk; de drie fasen zijn in schetsontwerpen neergelegd en staan nog niet vast.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Terug naar WV De Merwede